Nu är det dags! Enastående december 2020

Månförmörkelsens vågor

December har inletts med ett kraftfullt flöde i och med månförmörkelsen som inföll den sista dagen i november. Hjälparna berättade att månförmörkelsen energi riktades väldigt mycket mot den fysiska kroppen, den bearbetade och öppnade energikanaler. Detta kan ha positiva, men tillfälligt också olyckliga följder för kroppen. Då energikanalerna öppnas kan kroppen reagera även med smärta och besvär. Om man fortsätter ta hand om sig själv försvinner dessa symptom med tiden. Nu är det bra att göra djupa stretchningar, till exempel mjuk yoga, justera sin kost och röra sig i skogen. Vid förmörkelseögonblicket anlände himlens sändebud i stora trupper till jordens krets för att stöda en ny början. En större grupp änglar än någonsin tidigare gjorde även oss sällskap. Upplevelsen var väldigt kraftfull för många. Stunden väckte stor tacksamhet!

Ljusets Hjälpare kallar verkligen tidsperioden efter månförmörkelsen för en Ny början. En period av en annorlunda energi öppnas nu. Denna periods styrka och vibration fördjupas starkt mot årets slut. Även denna tid anknyts till teman som Hjälparna lyfte fram.
Det starkaste temat är osynlig, ännu gömd energi som stiger fram, både på individuell och kollektiv nivå. Egentligen betyder det ju att tidigare skapad energi så småningom tar synlig form. Vi skapar ju alla vår framtid varje stund, varje dag. Först kommer ju tanken som representerar det osynliga och som sedan börjar formas mot det konkreta. En av de kosmiska lagarna. Också på kollektivt plan har det skapats energier, teman och även försök att hemlighålla lägre handlingar och tankar.
Nu är det dags för sanningen att stiga fram och även för mänskligheten att se sitt skapelsearbete.

Under den senaste tiden har vi hört att många har upplevt hösten som tung och utmanande. Processen hade alltså inletts för många redan innan slutet av november. Människorelationer som behövt rengöras och känslor som anknyts till dem är exempel på saker som stått i förgrunden. Det har blivit för tungt att bära på lögnerna om sig själv och andra. Det har alltså varit dags att släppa taget (igen en gång) om de saker och beteendemodeller som skadar en själv och andra och skapar lidande. Hjälparna påminner om hur viktigt det är med medkänsla och visdom då man bearbetar saker. De påminner speciellt om barmhärtighet då situationer avslöjat sig. Älska dig själv och gör ditt andliga arbete är fortfarande en aktuell tanke.

Ingen är ett offer, bakom alla händelser står något man skapat. Även om du skulle hamna i draman och tunga händelser så kan du be Ljuset om hjälp och styrka att gå igenom dem. Du får kanske undersöka dina egna reaktioner och känslor via någon tråkig händelse. Vill du också i svårigheter lita på det goda, försöka se lärdomen som kanske gömmer sig där och framför allt förbli i ljuset när andra runt omkring dig faller sönder.

Detta är en period då vi skuffas mot den punkt då man kan våga ge och ta emot utan tävlan, utan rädsla. Förståelse för själarnas resor hjälper en säkert att se saker bredare och djupare. Givetvis finns det mycket ondska och även ohyggliga händelser i världen. Dessa ska man såklart inte acceptera, men vi får inte ruva på hat, hämndlystnad och inte heller hela tiden tänka på vad som är dåligt. Positivitet är en bra sak som man bör odla, men det är bra att vara vaken med då man själv reagerar med en låg känsla och sedan göra det arbete som frigör en från dessa känslor.

Mångas andliga resa har siktat på denna tid, dessa stunder av förändring som vi nu får leva i. I astrologiska kretsar har man redan i många årtionden talat om den kommande vattumannens tid. Nu kan vi verkligen säga att hela solsystemet befinner sig på en sådan plats i galaxen att vattumannens tid har grytt på vår planet. Under hela den tid (nästan fyrtio år!) jag själv varit med och letat efter sanningen, andlighet, har man väntat på och upphöjt denna kommande tid. Mänskligheten har haft en lång period av förberedelser inför en ny mänsklighet. Med början år 1986 förflyttades vi långsamt in i flödena av förändring och hela solsystemet har befunnit sig i detta ljusbälte av ny strålning sedan år 2012. Efter det inleddes ett “finslipningsskede” mot de vatten vi nu seglar på. Vi kan nu säga att fiskarnas tvåtusen år långa tidsperiod har nått sitt slut.

Vad betyder då denna nya tidsperiod vi nu lever i. Våra Hjälpare har kontinuerligt fört fram temat att släppa taget om själviskhet och istället ta in samhörighet, medkänsla och ett bredare perspektiv. All förändring bör föras in i praktiken och så småningom bör man börja uppleva alla världens själar som sina närstående, utöver sin egen lilla familj. Det går långsamt att förändra sina egna tankesätt och programmeringar, det vet vi. Det dröjer alltid några generationer innan förändringen till slut blir synlig. Men för att den någon gång skulle kunna förverkligas behöver vi skapa den också på konkret nivå. Vi bör vara exempel på hur man kan leva på ett annorlunda sätt, i enlighet med den nya tiden. Som tur är finns det redan grupper och individer i världen som modigt lever på ett sätt som strävar till det gemensamma goda och samhörighet. Många unga som föddes under förflyttningsskedet (1986-2012) bär på denna information i sina själar. Visst förvrängs den ursprungliga idéen lätt i brist på korrekt information, men de vet ändå riktningen de kommit hit för att skapa.

Solförmörkelsen

Den 14.12. kl. 18.17 finsk tid (kl. 17.17 svensk tid) infaller en solförmörkelse vars exakta punkt ligger i Argentina. Förmörkelsen syns alltså inte i Finland, men liksom tidigare känns nog dess inverkan över hela jordklotet. Det starka temat för denna förmörkelse är andlig frihet. Även om många tänker sig att frihet innebär att frihet förverkliga sina egna viljor, att göra vad man önskar, så talar vi om en större och djupare frihet som innebär frigörelse även på energiplan. Andlig frihet innebär ju att ge upp sina egna viljor och kontroll och övergå till Gudomlig kontakt. Denna frihet är tillit till den högre kraft som skapar och upprätthåller världen. Denna Gudomliga kraft följer och stöder planen på både individuell och kollektiv nivå. Andlig frihet bär inte på själviskhetens och egot stämpel, utan är djup kontakt med sitt eget högsta. Via denna kontakt kan Ljus och Kärlek styra vårt liv. Friheten öppnar sig kanske inte ännu bara med hjälp av förmörkelseögonblicket, men det är en riktning som slutgiltigt aktiveras i denna värld. Denna nya början aktiverar också en “tid för utdelning av belöningar” och för många innebär detta äntligen en ny, bättre framtid. Det egna arbetet man gjort under den senaste tiden och åren och de hinder man arbetat bort öppnar såklart dörren till att kunna ta emot dessa himmelska belöningar. För andra kan det betyda observationer av fallgropar man ännu av någon orsak vill hålla fast vid. Men ni kan vara säkra på att alla strävanden och allt arbete för att frigöra er själva belönas. Balans, nya uppgifter, förmågor som öppnas är bara några exempel på de gåvor som så småningom faller över oss.
Men man kan också få möta de band som förhindrar den egna utvecklingen och känslor som anknyts till dem. Då gäller det att vara vaken så situationerna inte bryter ut på ett negativt sätt, vilket alltså innebär gamla sätt att reagera och att till och med aggressivt försvara sin egen åsikt och tillstånd. Man bör också se upp med att man inte tror på sina egan illusioner om saker och/eller andra människor, eftersom detta alltid för med sig mera lidande. Det är bättre att sträva till att vara närvarande i stunden, påminna sig själv om att det man känner inte är sanningen och sedan arbeta tillsammans med Hjälparna.

Under de kommande tiderna kan det gemensamma målet, det Gudomliga målet, stärkas, men vi bör arbeta för det och välja denna riktning. Då kan en tid gry då vi inte behöver ledare, maktutövare, eftersom det inte finns någon tävlan eller vilja att underkuva. Den nya tiden uppnås ju genom kontakt med det högsta, då själarna vägleds av det Gudomliga. Då behövs inte längre jordliga makthavare.

Nu behövs de som går i täten, de som visar riktningen och på så vis gör vägen lättare för dem som kommer efter. Åter igen är det bra att förenas vid förmörkelsestunden, den gemensamma skapandekraften är nämligen ofantlig! Ett bra mål för förmörkelsestunden, en gemensam tanke för ögonblicket, vore alla själars kontakt med sitt eget högsta. Man kan visualisera detta, be om det och fylla sitt eget hjärta med en sådan tacksamhet att denna riktning ännu förverkligas i vår värld. Vi skapar tillsammans vattumantidens riktning: ett liv som styrs av en Högre kraft, arbete tillsammans mot ett gemensamt mål och andlig frihet för alla.

Vintersolståndet och den stora konjunktionen

Även om solförmörkelsen är en stor händelse i december så kulminerar månaden ändå i vintersolståndet den 21.12 kl. 12.02 finsk tid (kl. 11.02 svensk tid). Detta ögonblick beseglar riktningen för vår nära framtid. Ju fler som bär på ansvar och visdom, desto mer osjälvisk och medkännande är världen vi förflyttar oss till. Solståndsögonblicket får sin otroliga laddning också via det sällsynta kosmiska fenomen som astrologerna “upphöjer”, alltså konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus som infaller samma dag. Denna öppnar en kosmisk portal och via portalen rinner en flödande energi över Moder Jord. En ännu större energi av förändring rinner över Moder Jords barn. Fortsättningsvis följer och stöder änglarna mer än tidigare alla dem som strävar mot och längtar efter Ljuset. De stannar också kvar nära oss i större grupper för att försäkra sig om våra heliga val och skydda vårt utrymme där vi upprätthåller det nya.

Frivilliga, tjänstevilliga och medkännande själar kommer att få nytt ljus och stöd i sitt liv och med tiden får de också nya uppgifter där de hjälper andra, eftersom utmaningarna till slut lättar. Många har nu sett och förstått sina djupaste lärdomar nästan helt.

Vi förutspår inte en kollektiv uppstigning utan snarare att allt fler sannolikt vaknar upp och börjar ta ansvar för de energier vi skapar framtiden med. Även om solsystemet och kära Moder Jord rör sig i enlighet med den stora planen och utvecklas, släpar mänskligheten fortfarande efter. Den har ännu inte klarat av att förändra sin vibration så att 4D, planet för känslor och tankar, skulle ha rengjorts och uppstigningen mot en värld i 5D skulle ha börjat. Nu har dock mänskligheten möjlighet att samarbeta med dessa nya, upphöjande vågor. Alla själar befinner sig ännu inte i ett sådant tillstånd att ett dylikt arbete skulle vara möjligt, men ju fler som föregår med gott exempel, desto större chans har massorna att vakna. Annars riskerar gruppsömnen att fortsätta och till och med fördjupas under inverkan av dessa energier!
Nu är det alltså dags att välja, kavla upp armarna och påbörja ett engagerat arbete med att höja vibrationen. De kosmiska strömningarna stöder nämligen dem som strävar efter detta.

“Under den kommande tiden kan var och en undersöka om man ännu klamrar sig fast vid den bekanta hemstranden och söker trygghet där. Eller kastar man sin kanot ut i den häftiga strömmen i tacksamhet för att man är påväg mot frihet, även om strömmens kraft väcker rädsla. Ljusets Hjälpare leder mot nya stränder, nya byar och nya möten med andra vandrare i den nya tiden.

Hjälparna och änglarna vakar också kärleksfullt över dem som ännu längtar efter hemstrandens trygghet och väntar på ett lugnare ögonblick. Alla tillåts ta sin tid och allas val respekteras.

Men de som vet att det nu är dags och därför paddlar i täten får särskilda Hjälpare som stöd. Dessa modiga reser snart inte längre i sina kanoter, utan tillsammans bygger de ett ännu större skepp och väljer sin skeppare bland de bästa. Denna båt ankrar vid varje hamn och alla villiga stiger ombord. Vinden, elementet för vattumannens tid, för fartyget mot en ny tid av frihet.”

Detta meddelande till denna tid har getts via mig av Ljusets mästare, De Fems råd och Hics. Detta är ett meddelande till varje själ på jorden, eftersom alla bär på Ljusets frö och längtan efter att stärka det är nu stort. Tack för att du är en av dem.

Låt oss alltså igen förenas endera konkret eller i energierna under dessa fantastiska stunder. Vi skapar till godo för alla, med tron och visdomens kraft.