Meddelande från Ljusets Mästare 30.4.2023

“Den 29.4.2023 uppnåddes ett tillstånd där mänsklighetens vibration nådde den punkt där en så kallad stillastående tidsperiod inleds. I er värld innebär detta ett tillstånd där den energetiska spänningen har laddats upp och blivit så kraftig att den liksom har stelnat till för att invänta det sätt den ska bryta ut på. Med andra ord, pendeln har nått sin ena ytterlighet och stannar upp en stund innan den åter igen sätts i rörelse.

På samma sätt förekommer ett väntande tillstånd på galaxens plan, för er stig är inte enbart er egen stig, utan den berör på alla sätt även den hemmiljö där ni förverkligar livet. Ni har kallat detta ert hem för Vintergatan. På Vintergatan finns nu ett stort hinder och hela galaxen håller andan medan den väntar på att hindret ska rättas till.

Ni har fått skapandets kraft i gåva av Källan och ni har i enlighet med er utveckling fått använda denna kraft eller energi enligt er egen vilja. Nu lever ni i en värld där denna skapelsekraft har fört er som mänsklighet och individer in i ett tillstånd där er livskraftspotential till slut har sinat. Detta innebär att ni som mänsklighet har insjuknat allvarligt eftersom er livskraft har tagit slut och ni kan inte längre få ny som ersättning genom att fortsätta i denna riktning. Ni har liksom använt slut på ert förråd. Det torde inte behöva uttalas högt för att bli tydligt, läget är ytterst allvarligt.

Alldeles på samma sätt som då en människa lättare bli sjuk då livskraften minskar efter att hon i årtionden ältat negativa tankar och känslor i sig själv och trott sig vara ett offer. Så är det nu också för mänskligheten.

Då vi i forna tider gav kunskap och förutsägelser om hur olika tidsperioder skulle komma att fortskrida och hur länge de skulle vara, så såg och trodde vi inte att mänskligheten skulle färdas mot sin förintelses dag med en sådan här extrem hastighet. Hur det var meningen att utvecklingen skulle gå från mörker till ljus visade sig då i er tid ännu som en tusen år lång stig framåt. Vi kan säga att ni överraskade även oss som vakade över er stig. Försämringens hastighet ökade så pass mycket under den senaste hundra år långa perioden att vi inte längre kunde stoppa den med vår visdom, för ni trodde inte på de invigda bland er som vi vägledde, Ni valde förödelsens stig och lät mörkret styra er till denna punkt där alla förråd nu har använts upp och tagit slut.

Vi hör er fråga vad kan vi längre göra, och denna fråga är nu också det viktigaste. Hur kan ett medvetande/ande som förbrukat all sin livskraft få mer av den? I detta har ni alltid fått väldigt tydliga instruktioner av oss, instruktioner som gör detta möjligt om de efterföljs. Vi upprepar dem inte längre här utan vi ber er att vända er till de visa och leta upp dem som redan har fattat sitt beslut, det vill säga som lever enligt de riktlinjer vi gett. Endast på så vis kan kan man inverka på era kommande år och minska på lidandet.

Leta alltså i ert eget land efter dem som vet hur man ökar på livskraften, hur man förändrar den kollektiva energin och hur man arbetar tillsammans med Källan, på ett sätt som respekterar och upprätthåller liv. Vandra inte längre vilse genom att tro på att en lätt stig eller riktlinje som fokuserar på en själv är den rätta med tanke på mänsklighetens förändring, utan leta efter dem som känner till sanningen, som lever rent som förebilder. Ni har en sista chans att ställa er själva åt sidan, om ni känner vilja att rädda er själva. För ännu finns det en stor möjlighet att övervinna mörkret och omvandla dess destruktiva kraft till en som upprätthåller liv. Det finns instruktioner för detta, hur arbetet och förändringen utförs.

Vi har inte tillåtelse att konkret hjälpa er i er nöd, utan vi kan enbart stöda dem som letar efter sanningen. I så många århundraden har vi älskat er, tagit kontakt med många och strävat till att förfina era själar mot att bli mästare, vilket är varje engagerade sökandes slutliga belöning. Men med undantag från några få har ni prioriterat era egna viljor och ert mänskliga liv och ställt er för att trotsa Ljusets budbärare eftersom er tillit till Källan har försvunnit. Ljusets stig är inte de egna önskningarnas stig utan tjänandets stig, som vid något steg bringar den största lycka och tacksamhet ni letar efter via att förverkliga egna viljor. Ni ser dock inte att stigen av egna viljor är en stig mot själens förintelse då den fortgår från liv till liv. Men valet har alltid varit ert och likaså även ansvaret för dess följder.

Även detta meddelande lyfter fram många motståndare och tron på att allt kommer att “ordna sig” utan aktivt förändringsarbete väller säkert fram. En fatalistisk attityd utan ansvarstagande kan tyvärr vinna och därmed fördjupas lidandet och till slut syns inte Ljuset längre. Men vår uppgift har varit att visa er den rätta stigen, inte att stärka den riktning som är skadlig för er. Ända sedan mänsklighetens så kallade nedgång har det varit en del av mänsklighetens stig att de motsatta krafterna handlar oavbrutet och mer aktivt alltid då korrekt information och riktning ges. Det är bra att minnas detta då ni begrundar denna text, för man försöker fortfarande vilseleda er via ert sinne.

Som ni vet så handlar vi i Ljusets och Kärlekens flöde och vi skrämmer eller hotar er inte. Vi bringar bara sanningen och stöder er i att leva enligt den. I denna tid är er konkreta sanning mörk och så är också er framtid. Vi överlämnar nu nycklarna som kan lösa saken till er och vi stärker vår kontakt med dem som redan har gjort sitt val och som har kämpat för mänsklighetens bättre framtid. Ni har ingen annan räddare än ert gudomliga jags kontakt och vägledning. Stigen dit har getts er även i denna tid. Vi omsluter er i vår djupa kärlek och medkänsla.”