År 2022 står redan för dörren

Förr i tiden, i all synnerhet i min barndom, var nyåret och mottagandet av det en stor händelse och en verklig orsak till fest. Då samlades släkten för att smälta tenn och spå det kommande årets teman för var och en. På så vis fokuserade även släkten sin styrka inför det kommande året.

Kanske har jag fallit av flödet i denna tid, men nuförtiden uppenbarar sig det nya året för mig som en överraskning och jag kan inte längre se det som en orsak till fest. Istället känner jag då för det mesta en kraftfull nedåtdragande energi som nuförtiden kallas för festande.
Men i vilket fall som helst, redan i början av december börjar det nya årets energi flöda in, som om den kikade fram bakom dörren, ivrig att föra med sig ett nytt tema ner på jorden, en ny riktning för hela mänskligheten. Det är ju fråga om cykler i mänsklighetens tideräkning. Såklart finns det början på nya år också enligt den tibetanska och den kinesiska kalendern. Även de förutspår det nya årets teman och energier.

Under denna tid funderar jag ofta på det gångna årets teman och hur de har förverkligats och jag upplever en stark dragning till tystnad och till att lyssna till mig själv. Enbart via detta kan jag få tag i de nya flödenas röst.

Nu är alltså igen stunden då sinnenas känslighet har ökat för att ta emot detta nyårs flöden. Hjälparna har idag ”puffat” mig i en riktning där det är på sin plats att sätta sig ner vid datorn, annars går jag miste om budskapet som denna stund bringar.

Idag dök också de där gångna årens nyårskvällar och det festliga mottagandet av dem upp i mina tankar. Också nyårslöften och varför inte även önskningar var en del av dem. Jag kom på nytt ihåg raketskjutandet, firandet med hjälp av raketer, beundrandet av färgade ljus och även den lilla rädsla som smällarna lyfte fram.

Önskningar gällande det nya året steg fram ur mitt eget hjärta. Om ändå riktningen nu äntligen skulle förändras, människornas goda vilja och visdom vinna. Vi diskuterade goda önskningar med Patrick idag och hans önskning nummer ett (också på listan) förändrade egentligen allt annat också. Dess förverkligande skulle kunna föra tillbaka all tillit som dagens maktinnehavare har krossat hos så många. Man ljuger för oss kontinuerligt på varje plan och sätt, oberoende om det är fråga om politik, handel eller samhällets olika instanser och till och med enskilda, ännu sovande individer. Jag vet att så många nu längtar efter förändring i detta. Och jag vet såklart att bara vi själva kan åstadkomma denna förändring.

Här är vår ”utopistiska” önskelista inför nästa år.

  1. Ett Sanningens Råd skulle grundas i världen. Där skulle invånarna i alla land alltid kunna kolla upp sanningen om olika saker när de vill, om riktningen, epidemin, läget i världen, naturen osv. osv..
    Det skulle styras endast av höga medvetanden, själar som redan vaknat andligt och är i ren kontakt med Gudomlig kunskap. De skulle vara sådana som levt sitt liv i sanning och kärlek och varit starka exempel på visdom på vardagens plan. Samma Råd skulle också se till att mänskligheten levde i Gudomlig sanning tillsammans med Moder Jord. I enlighet med det gemensamma kontraktet. De skulle hålla hela världens riktning rätt hela tiden.
  2. Pengarnas makt skulle försvinna och med den även negativ, för andra destruktiv maktutövning och manipulation av människor. Människor skulle på riktigt få möjlighet att inverka på gemensamma ärenden och bestämma den gemensamma riktningen.
  3. Media skulle avskaffas och Sanningens Råd skulle ta dess plats. Skrämselpropaganda, manipulation och det kontinuerliga styrandet över människors val skulle ta slut och människor skulle uppmuntras till att undersöka, fundera och hitta korrekta riktlinjer för ett gott liv.
  4. Skolor skulle ersättas av kollektiv baserade på andlig evolution. Där skulle varje själ få korrekt, positiv vägledning i enlighet med sin egen situation och nivå. Och i första hand visdom som skulle lära ut meningen med att vara människa på jorden, som en andlig varelse i utveckling. Det skulle bringa en personlig mening med livet för var och en.
  5. Alla fria energiformer skulle tas i bruk och deras nytta skulle fördelas jämnt mellan alla så att var och en skulle kunna fokusera på sig själv och på att utveckla olika kollektivformer. Alla skulle kunna välja i ett hurdant kollektiv och i vilken omgivning de vill leva sitt liv av självutveckling.
  6. Varje själ skulle få något viktigt att göra i enlighet med sina förmågor och intresse. Och var och en skulle också få konkret nytta av allt arbete som görs till godo för och som stärker det gemensamma goda, till exempel i form av något som anknyts till boende och näring. Alla idéer och uppfinningar skulle alltid vara till godo för alla och på så vis skulle man stöda en ny, positiv världsmodell av villkorslös kärlek.

Här var några vackra önskningar inför nästa år och de skulle såklart förverkligas utan våld, enbart vi individers gemensamma beslut och förändringsvilja skulle få allt till stånd.

*********

Därefter låter vi år 2022 berätta hurdan energi som skapats där, skulle måhända de ovannämnda önskningarna kunna röra sig framåt ens på något vis.

Energin i början av året, vårens energi, rör sig snabbt, även rastlöst. Den syns bland annat som enskilda människors stora vilja och önskan om förändring. Två tunga år av konflikt, smärta och skrämsel har nu nått sin ände. Vi skulle kunna tro att ett positivt resultat av denna tidsperiod är att mångas sinne och hjärta börjar vara väldigt less på denna kontinuerliga ovetskap och osäkerhet samt även på hatet som hela tiden underblåses också utifrån. Önskningarna om en bättre framtid gror redan i tankarna hos många individer.

Det har redan skett en tudelning av mänskligheten, vars rötter ligger i det svartvita och skuldbeläggande sätt att tänka och även agera som kommit via epidemin. Indelningen i två läger som representerar olika synpunkter torde förstärkas under den kommande våren. Förändringsenergin söker en väg att bryta ut i båda lägren. De som har vaknat och tror på vår positiva förändringsförmåga börjar intensifiera sitt umgänge, sitt samarbete och börjar söka sin gemensamma, också konkreta riktning. Det är inte nödvändigt att besvara beskyllningar, inte på någondera sida, utan nu vore det dags att hitta en gemensam strävan mot att organisera livet så att alla skulle kunna bevara sin rätt till självbestämmande och på så vis skulle lagen om valfrihet bevaras. Nya tankar och önskningar har samlats i etern och man borde ge dem en möjlighet att förverkligas.

Nu är det inte tid för panik utan för att stärka tillit. Det innebär tro på dig själv och det goda du bär på och samtidigt också på din förmåga att helas från dina gångna smärtor, erfarenheter och rädslor. Det är dags att dela de erfarenheter som berättar för andra hur all förändring är möjlig.

Jag har ofta lyft fram tanken om att vi förenar oss i energin, men nu är det året då det skulle vara dags för oss att förenas också konkret, över gränser och olika synpunkter. Vi har många underbara vänner i Finland och Sverige och nu skulle det vara en bra tid för att med dem dela erfarenheter om hur vi skulle kunna förena våra krafter mot den förändring vi alla strävar efter.

Tanken om ansvar kommer under det kommande året att stiga fram som ett centralt tvistefrö och den borde äntligen förstås ur ett högre perspektiv. Högre förståelse och val i visdom är målsättningar för även den kollektiva evolutionen, för enbart så kan vi undvika de samma lidanden som mänskligheten har gått igenom i tusentals år. Nu vore det en bra tid att ta ansvar för sin egen utveckling och positiva förändring, ty högt stöd för detta är det kommande årets gåva till mänskligheten.
Mänskligheten behöver dock bekänna sitt ansvar i allt vi ställs inför i den konkreta världen. Visdom för att förstå vad man ska göra på det individuella planet för att förändringen skulle kunna vara verklig och inte bara en dröm vi tillsammans upprätthåller behöver nu delas överallt och med alla som nu letar.

Jag vet att det i denna blogg redan i åratal har ”tjatats” om att förenas och att rengöra själviskhet, och åter igen stiger detta in bland årets teman. Tanken om ett vidgat ansvar gäller ett förenande för en god målsättning, för en korrekt förändring till godo för alla varelser. Tanken om en god, positiv och kärleksfull förändring har grott redan i årtionden, men goda idéer och försök har nästan alltid fallit på grund av brist på redskap och handlingar som behövs för att förverkliga denna tanke. Nu skulle det kunna vara dags att via en gemensam överenskommelse göra en ny start tillgänglig för alla som längtar, i form av de förändringsredskap som har givits oss alla. Nu är det en bra tid för att kavla upp ärmarna!

Medkänsla, kärlek till nästan på det konkreta planet, osjälviska gärningar, att göra saker tillsammans, mildhet och förståelse vid umgänge är också teman som den högre planen har skapat för denna kommande tid. Nu är det igen dags för oss alla att fundera på vad det innebär i vårt eget liv. Vill du med öppet hjärta vara i kontakt med naturobjekt, ta hand om dem i deras alltjämt minskande omgivning eller bringar du medvetenhet om hur vi tillsammans skulle kunna förändra världen med alla varelsers behov och utveckling i beaktande. Eller är du den som rör dig från stad till stad och berättar om din egen erfarenhet, delar kunskap och redskap så att också andra skulle kunna tro på förändring. Eller är du kanske den som bringar högre information och vibration ner till jorden så att andra skulle få uppleva större Ljus och sanning. Kanske är du en helare som berättar om sin egen kärleksfulla stig av helande, hjälper andra så att också de skulle kunna tro. Eller är du den som vandrar vid de vilsekomnas sida, i tyst kärlek till dem… Det finns för var och en av oss en egen plan som i sitt höga förverkligande medför endast gott åt hela mänskligheten. Vill du alltså ansluta dig till dem som inte ger upp, utan tar in andligheten i sin vardag och med flitigt engagemang förändrar världen via sig själv och till slut vigs till sin uppgift.

Nästa år är året för stärkandet av stora val. Redan nästa vår-sommar kommer att visa vad det i bästa och kanske även i värsta fall kan ställa oss inför. Nu om någonsin är det viktigt att stanna i Ljuset och i tillit, även om världen skulle visa sitt trista ansikte emellanåt. Ju starkare enskilda människors tillit till Ljuset och Högre Hjälp är, desto mer skapar vi tillsammans dess positiva uppenbarelse.

Också jag har velat tro på att allt gott bara ska ske och att mänskligheten plötsligt ska stiga till ren kärlek och på så vis skulle alla problem suddas bort. Visst finns det en sådan möjlighet, men för att den skulle förverkligas behöver individerna skapa en stig för den via sin egen förändring. I praktiken innebär detta att vi väcker den Gudomliga gnistan i oss själva med vårt eget personliga arbete. Det innebär att minnas denna gnista i livets alla förhållanden, speciellt i våra svåra situationer. Att endast känna igen sin egen och andras Gudomliga gnista, att minnas oss själva, för ännu inte med sig permanent förändring, utan det är bara början på den stora förändring som mänskligheten nu försöker nå. Livet själv undervisar oss sedan och för utvecklingsmöjligheterna inför oss. Orden andlig utveckling säger redan att var och en av oss bör utvecklas mot vår Ande, vårt sanna Jag. Vi behöver göra rätta val och förändra det vi tidigare skapat för oss själva och också för andra. Det är rengöring av själens vibration och upphöjning via den.

Under det kommande året stiger tiden ungefär vid augusti fram som särskild. Den lyfts skilt från resten av årets månader, liksom uppåt. Samtidigt drar den med sig juli och också september. Tyvärr sägs inget om synens betydelse, jag får bara denna bild. Slutet av året visas som en jämn linje och jag förstår att inget ännu är ristat i sten, utan vi skapar alla tillsammans energierna för slutet av året under den första årshalvan.

Denna tanke om skapande torde också vara den största lärdomen för året 2022, samtidigt som det än en gång kontrollerar var och ens riktning. Väljer jag rädsla eller tillit, isolering eller förenande, negativitet eller kärlek, dömande eller medkänsla.

HJÄRTLIGT TACK FÖR DET GÅNGNA ÅRET, TACK FÖR ATT DU FINNS OCH TROR PÅ FÖRÄNDRING TILLSAMMANS MED OSS, VIA EGET ARBETE, LJUS OCH KÄRLEK.

VÄLKOMMEN ÅR 2022!